డిసెంబర్ 31 జనవరి 1

డిసెంబర్ 31 జనవరి 1

డిసెంబర్ 31 జనవరి 1 ఒకటి వస్తుందని ముందురోజే ఒక రాత్రిని ఖర్చు చేయడమనే అలవాటు ఆలవాలం డిసెంబర్ 31 ఎందుకంటే జనవరి 1 వస్తుంనే సంతోషం… అయితే ఆ సంవత్సరంలో ఏంచేయాలో నిర్ణీత ప్రణాళిక వేసుకున్నవారికి… మాత్రం అది మంచి ఫలితాన్నే ఇస్తుందని అంటారు. నూతన సంవత్సరపు కొత్త ఆలోచనలు… ఆత్మ నిత్యనూతనం… ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉల్లాసంగా ఉండే మనసుకు అప్పుడప్పుడు కష్టాలు వచ్చి పరాకు చెబుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడూ కష్టంగా గడిచే కాలంలో సంతోషాలు… Continue reading డిసెంబర్ 31 జనవరి 1