ఈ సంవత్సరం 2021 తెలుగు పండుగలు ఏకాదశి తిధులు, మాసశివరాత్రులు

ఈసంవత్సరం 2021 తెలుగు పండుగలు
ఈసంవత్సరం 2021 తెలుగు పండుగలు

ఈసంవత్సరం 2021 తెలుగు పండుగలు , ఏకాదశి తిధులు, వరలక్ష్మీవ్రతం, వినాయక చవితి, దసరా దీపావళి తదితర పం ఏఏ తేదీలలో ఏఏ రోజులలో ఏఏ పండుగలు వచ్చాయో..

జనవరి మాసంలో పండుగలు తెలుగులో

2వ తేదీ జనవరి 2021 అనగా శనివారము – సంకష్టరహర చతుర్ధి
9వ తేదీ జనవరి 2021 అనగా శనివారము– సఫల ఏకాదశి
10వ తేదీ జనవరి 2021 అనగా ఆదివారము- ప్రదోష వ్రతం
11వ తేదీ జనవరి 2021 అనగా సోమవారము- మాస శివరాత్రి
13వ తేదీ జనవరి 2021 అనగా బుధవారము- భోగి
14వ తేదీ జనవరి 2021 అనగా గురువారము- సంక్రాంతి
14వ తేదీ జనవరి 2021 అనగా గురువారము- అమావాస్య
15వ తేదీ జనవరి 2021 అనగా శుక్రవారము- కనుమ
16వ తేదీ జనవరి 2021 అనగా శనివారము- ముక్కనుమ
18వ తేదీ జనవరి 2021 అనగా సోమవారము- స్కందషష్ఠి
24వ తేదీ జనవరి 2021 అనగా ఆదివారము – పుత్రాద ఏకాదశి
25వ తేదీ జనవరి 2021 అనగా సోమవారము – కూర్మ ద్వాదశి
26వ తేదీ జనవరి 2021 అనగా మంగళవారము – ప్రదోష వ్రతం

ఫిబ్రవరి మాసంలో పండుగలు తెలుగులో

6వతేదీ ఫిబ్రవరి 2021 అనగా శనివారము – ధనిష్ట కార్తె
7వతేదీ ఫిబ్రవరి 2021 అనగా ఆదివారము – షట్తిల ఏకాదశి
8వ తేదీ ఫిబ్రవరి 2021 అనగా సోమవారము – షట్తిల ఏకాదశి
9వ తేదీ ఫిబ్రవరి 2021 అనగా మంగళవారము – ప్రదోష వ్రతం
10వ తేదీ ఫిబ్రవరి 2021 అనగా బుధవారము – మాసశివరాత్రి
11వ తేదీ ఫిబ్రవరి 2021 అనగా గురువారము – అమావాస్య
16వ తేదీ ఫిబ్రవరి 2021 అనగా మంగళవారము – వసంతపంచమి
17వ తేదీ ఫిబ్రవరి 2021 అనగా బుధవారము – స్కందషష్ఠి
19వ తేదీ ఫిబ్రవరి 2021 అనగా శుక్రవారము – రధసప్తమి
20వ తేదీ ఫిబ్రవరి 2021 అనగా శనివారము – భీష్మాష్టమి
23వ తేదీ ఫిబ్రవరి 2021 అనగా మంగళవారము – జయ ఏకాదశి
24వ తేదీ ఫిబ్రవరి 2021 అనగా బుధవారము – భీష్మ ఏకాదశి
24వ తేదీ ఫిబ్రవరి 2021 అనగా బుధవారము – ప్రదోశ వ్రతం
27వ తేదీ ఫిబ్రవరి 2021 అనగా శనివారము – పౌర్ణమి

మార్చి మాసంలో పండుగలు తెలుగులో

2వతేదీ మార్చి 2021 అనగా మంగళవారము – సంకటహర చతుర్ధి
4వతేదీ మార్చి 2021 అనగా గురువారము – యశోద జయంతి
5వతేదీ మార్చి 2021 అనగా శుక్రవారము – శబరీ జయంతి
6వతేదీ మార్చి 2021 అనగా శనివారము – జానకి జయంతి
9వతేదీ మార్చి 2021 అనగా మంగళవారము – విజయ ఏకాదశి
10వతేదీ మార్చి 2021 అనగా బుధవారము – ప్రదోష వ్రతం
11వతేదీ మార్చి 2021 అనగా గురువారము – మహాశివరాత్రి
13వతేదీ మార్చి 2021 అనగా శనివారము – అమావాస్య
15వతేదీ మార్చి 2021 అనగా సోమవారము – రామకృష్ణ పరమహంస జయంతి
16వతేదీ మార్చి 2021 అనగా మంగళవారము – పొట్టి శ్రీరాములు జయంతి
19వతేదీ మార్చి 2021 అనగా శుక్రవారము – స్కందషష్ఠి
25వతేదీ మార్చి 2021 అనగా గురువారము అమల ఏకాదశి
25వతేదీ మార్చి 2021 అనగా గురువారము నరసింహ ద్వాదశి
26వతేదీ మార్చి 2021 అనగా శుక్రవారము ప్రదోష వ్రతం
28వతేదీ మార్చి 2021 అనగా ఆదివారము హోలీ, పౌర్ణమి
29వతేదీ మార్చి 2021 అనగా సోమవారము హోలీ
31వతేదీ మార్చి 2021 అనగా బుధవారము సంకటహర చతుర్ధి

ఈసంవత్సరం 2021 తెలుగు పండుగలు ఏప్రిల్ మాసంలో పండుగలు తెలుగులో

7వతేదీ ఏప్రిల్ 2021 అనగా బుధవారము – పాపవిమోచన ఏకాదశి
9వతేదీ ఏప్రిల్ 2021 అనగా శక్రవారము – ప్రదోష వ్రతం
10వతేదీ ఏప్రిల్ 2021 అనగా శనివారము – మాస శివరాత్రి
11వతేదీ ఏప్రిల్ 2021 అనగా ఆదివారము అమావాస్య
13వతేదీ ఏప్రిల్ 2021 అనగా మంగళవారము – ఉగాది
15వతేదీ ఏప్రిల్ 2021 అనగా గురువారము – గౌరీ పూజ
15వతేదీ ఏప్రిల్ 2021 అనగా గురువారము – డోల గౌరీ వ్రతం
17వతేదీ ఏప్రిల్ 2021 అనగా శనివారము – లక్ష్మీ పంచమి
18వతేదీ ఏప్రిల్ 2021 అనగా ఆదివారము – స్కందషష్ఠి
21వతేదీ ఏప్రిల్ 2021 అనగా బుధవారము – శ్రీరామనవమి
23వతేదీ ఏప్రిల్ 2021 అనగా శుక్రవారము – కామద ఏకాదశి
24వతేదీ ఏప్రిల్ 2021 అనగా శనివారము – వామన ద్వాదశి
24వతేదీ ఏప్రిల్ 2021 అనగా శనివారము – ప్రదోష వ్రతం
27వతేదీ ఏప్రిల్ 2021 అనగా మంగళవారము – చైత్ర పూర్ణిమ
30వతేదీ ఏప్రిల్ 2021 అనగా శుక్రవారము – సంకష్టహర చతుర్ది

మే మాసంలో పండుగలు తెలుగులో

7వతేదీ మే 2021 అనగా శుక్రవారము వరూధిని ఏకాదశి
8వతేదీ మే 2021 అనగా శనివారము ప్రదోష వ్రతం
8వతేదీ మే 2021 అనగా శనివారము శనిత్రయోదశి
11వతేదీ మే 2021 అనగా మంగళవారము అమావాస్య
14వతేదీ మే 2021 అనగా శుక్రవారము అక్షయతృతీయ
17వతేదీ మే 2021 అనగా సోమవారము శ్రీ ఆది శంకరాచార్య జయంతి, స్కందషష్ఠి
22వతేదీ మే 2021 అనగా శనివారము మోహినీ ఏకాదశి
23వతేదీ మే 2021 అనగా ఆదివారము మోహనీ ఏకాదశి
23వతేదీ మే 2021 అనగా ఆదివారము పరశురామ ద్వాదశి
24వతేదీ మే 2021 అనగా సోమవారము ప్రదోష వ్రతం
26వతేదీ మే 2021 అనగా బుధవారము పౌర్ణమి
27వతేదీ మే 2021 అనగా గురువారము నారద జయంతి
29వతేదీ మే 2021 అనగా శనివారము సంకష్టహర చతుర్ది

జూన్ మాసంలో పండుగలు తెలుగులో

4వతేదీ జూన్ 2021 అనగా శుక్రవారము హనుమాన్ జయంతి
6వతేదీ జూన్ 2021 అనగా ఆదివారము అపర ఏకాదశి
7వతేదీ జూన్ 2021 అనగా సోమవారము ప్రదోష వ్రతం
8వతేదీ జూన్ 2021 అనగా మంగళవారము మాస శివరాత్రి
10వతేదీ జూన్ 2021 అనగా గురువారము అమావాస్య
16వతేదీ జూన్ 2021 అనగా బుధవారము స్కందషష్ఠి
21వతేదీ జూన్ 2021 అనగా సోమవారము నిర్జల ఏకాదశి
21వతేదీ జూన్ 2021 అనగా సోమవారము రామలక్ష్మణ ద్వాదశి
22వతేదీ జూన్ 2021 అనగా మంగళవారము ప్రదోష వ్రతం
24వతేదీ జూన్ 2021 అనగా గురువారము పౌర్ణమి
27వతేదీ జూన్ 2021 అనగా ఆదివారము సంకష్టహర చతుర్ధి

జులై మాసంలో పండుగలు తెలుగులో

5వతేదీ జులై 2021 అనగా సోమవారము యోగిని ఏకాదశి
7వతేదీ జులై 2021 అనగా బుధవారము ప్రదోష వ్రతం
8వతేదీ జులై 2021 అనగా గురువారము మాస శివరాత్రి
9వతేదీ జులై 2021 అనగా శుక్రవారము అమావాస్య
12వతేదీ జులై 2021 అనగా సోమవారము పూరీ జగన్నాధస్వామి రధోత్సవం
14వతేదీ జులై 2021 అనగా గురువారము స్కందషష్ఠి
20వతేదీ జులై 2021 అనగా మంగళవారము దేవశయనీ ఏకాదశి
21వతేదీ జులై 2021 అనగా బుధవారము వాసుదేవ ద్వాదశి
21వతేదీ జులై 2021 అనగా బుధవారము ప్రదోష వ్రతం
24వతేదీ జులై 2021 అనగా శనివారము గురుపౌర్ణమి, వ్యాసపూజ
27వతేదీ జులై 2021 అనగా మంగళవారము సంకష్టహర చతుర్ధి

ఆగష్టు మాసంలో పండుగలు తెలుగులో

4వతేదీ ఆగష్టు 2021 అనగా బుధవారము కామిక ఏకాదశి
5వతేదీ ఆగష్టు 2021 అనగా గురువారము ప్రదోష వ్రతం
6వతేదీ ఆగష్టు 2021 అనగా శుక్రవారము మాస శివరాత్రి
7వతేదీ ఆగష్టు 2021 అనగా ఆదివారము అమావాస్య
13వతేదీ ఆగష్టు 2021 అనగా శుక్రవారము నాగపంచమి, స్కందషష్ఠి, కల్కి జయంతి
18వతేదీ ఆగష్టు 2021 అనగా బుధవారము పుత్రాద ఏకాదశి
19వతేదీ ఆగష్టు 2021 అనగా గురువారము దామోదర ద్వాదశి
20వతేదీ ఆగష్టు 2021 అనగా శుక్రవారము ప్రదోష వ్రతం
20వతేదీ ఆగష్టు 2021 అనగా శుక్రవారము వరలక్ష్మీ వ్రతం
22వతేదీ ఆగష్టు 2021 అనగా ఆదివారము రక్షాబంధన్, పౌర్ణమి
22వతేదీ ఆగష్టు 2021 అనగా ఆదివారము యజుర్వేద ఉపాకర్మ
25వతేదీ ఆగష్టు 2021 అనగా బుధవారము సంకష్టహర చతుర్ధి
27వతేదీ ఆగష్టు 2021 అనగా శుక్రవారము నాగపంచమి
28వతేదీ ఆగష్టు 2021 అనగా శనివారము బలరామ జయంతి
30వతేదీ ఆగష్టు 2021 అనగా సోమవారము కృష్ణ జన్మాష్టమి

ఈసంవత్సరం 2021 తెలుగు పండుగలు
ఈసంవత్సరం 2021 తెలుగు పండుగలు
సెప్టెంబర్ మాసంలో పండుగలు తెలుగులో

3వతేదీ సెప్టెంబర్ 2021 అనగా శుక్రవారము అజ ఏకాదశి
4వతేదీ సెప్టెంబర్ 2021 అనగా శనివారము ప్రదోష వ్రతం
4వతేదీ సెప్టెంబర్ 2021 అనగా శనివారము శనిత్రయోదశి
05వతేదీ సెప్టెంబర్ 2021 అనగా ఆదివారము మాస శివరాత్రి
7వతేదీ సెప్టెంబర్ 2021 అనగా మంగళవారము అమావాస్య
9వతేదీ సెప్టెంబర్ 2021 అనగా గురువారము వరాహ జయంతి
10వతేదీ సెప్టెంబర్ 2021 అనగా శుక్రవారము వినాయక చతుర్ధి
13వతేదీ సెప్టెంబర్ 2021 అనగా సోమవారము లలిత సప్తమి
14వతేదీ సెప్టెంబర్ 2021 అనగా మంగళవారము మహాలక్ష్మీవ్రతం ప్రారంభం
17వతేదీ సెప్టెంబర్ 2021 అనగా శుక్రవారము పరివర్తినీ ఏకాదశి
17వతేదీ సెప్టెంబర్ 2021 అనగా శుక్రవారము కల్కి ఏకాదశి
18వతేదీ సెప్టెంబర్ 2021 అనగా శనివారము ప్రదోష వ్రతం
18వతేదీ సెప్టెంబర్ 2021 అనగా శనివారము శనిత్రయోదశి
19వతేదీ సెప్టెంబర్ 2021 అనగా ఆదివారము అనంత పద్మనాభ వ్రతం
20వతేదీ సెప్టెంబర్ 2021 అనగా సోమవారము పౌర్ణమి
24వతేదీ సెప్టెంబర్ 2021 అనగా సంకష్టహర చతుర్ధి
28వతేదీ సెప్టెంబర్ 2021 అనగా మంగళవారము మహాలక్ష్మీ వ్రత సమాప్తం

ఈసంవత్సరం 2021 తెలుగు పండుగలు అక్టోబర్ మాసంలో పండుగలు తెలుగులో

2వతేదీ అక్టోబర్ 2021 అనగా శనివారము ఇందిరా ఏకాదశి
4వతేదీ అక్టోబర్ 2021 అనగా సోమవారము ప్రదోష వ్రతం, మాస శివరాత్రి
6వతేదీ అక్టోబర్ 2021 అనగా బుధవారము అమావాస్య
7వతేదీ అక్టోబర్ 2021 అనగా గురువారము దసరా నవరాత్రులు ప్రారంభం
13వతేదీ అక్టోబర్ 2021 అనగా బుధవారము దుర్గాష్టమి
14వతేదీ అక్టోబర్ 2021 అనగా గురువారము మహానవమి
15వతేదీ అక్టోబర్ 2021 అనగా శుక్రవారము విజయదశమి
16వతేదీ అక్టోబర్ 2021 అనగా శనివారము పాశాంకుశ ఏకాదశి
17వతేదీ అక్టోబర్ 2021 అనగా ఆదివారము పద్మనాభ ద్వాదశి
17వతేదీ అక్టోబర్ 2021 అనగా ఆదివారము ప్రదోష వ్రతం
20వతేదీ అక్టోబర్ 2021 అనగా బుధవారము పౌర్ణమి
23వతేదీ అక్టోబర్ 2021 అనగా శనివారము అట్లతద్ది
24వతేదీ అక్టోబర్ 2021 అనగా ఆదివారము సంకష్టహర చతుర్ధి

నవంబర్ మాసంలో పండుగలు తెలుగులో

1వతేదీ నవంబర్ 2021 అనగా సోమవారము రమా ఏకాదశి
2వతేదీ నవంబర్ 2021 అనగా మంగళవారము ప్రదోష వ్రతం, ధనత్రయోదశి
3వతేదీ నవంబర్ 2021 అనగా బుధవారము మాస శివరాత్రి
4వతేదీ నవంబర్ 2021 అనగా గురువారము దీపావళి
4వతేదీ నవంబర్ 2021 అనగా గురువారము దీపావళి, లక్ష్మీపూజ
05వతేదీ నవంబర్ 2021 అనగా శుక్రవారము కార్తీకమాసం ప్రారంభం
8వతేదీ నవంబర్ 2021 అనగా సోమవారము నాగులచవితి
9వతేదీ నవంబర్ 2021 అనగా మంగళవారము స్కందషష్ఠి
14వతేదీ నవంబర్ 2021 అనగా ఆదివారము దేవుత్తన ఏకాదశి
15వతేదీ నవంబర్ 2021 అనగా సోమవారము దేవుత్తన ఏకాదశి
15వతేదీ నవంబర్ 2021 అనగా సోమవారము యోగేశ్వర ద్వాదశి
16వతేదీ నవంబర్ 2021 అనగా మంగళవారము ప్రదోష వ్రతం
19వతేదీ నవంబర్ 2021 అనగా శుక్రవారము కార్తీకపౌర్ణమి
23వతేదీ నవంబర్ 2021 అనగా మంగళవారము సంకష్టహర చతుర్ధి
27వతేదీ నవంబర్ 2021 అనగా బుధవారము కాలభైరవ జయంతి
30వతేదీ నవంబర్ 2021 అనగా మంగళవారము ఉత్పన్న ఏకాదశి

డిసెంబర్ మాసంలో పండుగలు తెలుగులో

2వతేదీ డిసెంబర్ 2021 అనగా గురువారము ప్రదోష వ్రతం, మాస శివరాత్రి
4వతేదీ డిసెంబర్ 2021 అనగా శనివారము అమావాస్య
8వతేదీ డిసెంబర్ 2021 అనగా బుధవారము నాగపంచమి
9వతేదీ డిసెంబర్ 2021 అనగా గురువారము సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి, స్కంద షష్ఠి
14వతేదీ డిసెంబర్ 2021 అనగా మంగళవారము మొక్షద ఏకాదశి, గీతాజయంతి
15వతేదీ డిసెంబర్ 2021 అనగా బుధవారము మత్స్య ద్వాదశి
16వతేదీ డిసెంబర్ 2021 అనగా గురువారము ప్రదోష వ్రతం
19వతేదీ డిసెంబర్ 2021 అనగా ఆదివారము పౌర్ణమి
22వతేదీ డిసెంబర్ 2021 అనగా బుధవారము సంకష్టహర చతుర్ధి
30వతేదీ డిసెంబర్ 2021 అనగా గురువారము సఫల ఏకాదశి
31వతేదీ డిసెంబర్ 2021 అనగా శుక్రవారము ప్రదోష వ్రతం

ధన్యవాదాలు తెలుగురీడ్స్ బ్లాగ్

తెలుగురీడ్స్ హోమ్